【HACKING TO THE GATE】Itou Kanako//Cover by Pomu Rainpuff

Original. ??
Mix. UTALIVE
Illust. @tsuki_nonono
Movie. @Petra Gurin【NIJISANJI EN】
✨---------✨
Follow me here!
【Twitter】 https://twitter.com/PomuRainpuff
【Marshmallow】https://marshmallow-qa.com/pomurainpuff

【Voice Packs & Merch】
https://nijisanji-store.com/collectio...

【Fan Letters】
https://www.nijisanji.jp/en/contact

TASG
PKZ = Ikuzo but with Pomu!!
Stream: #PomuLive
Art: #PomuPaint
Meme: #bigppmemes
Fan name: Pomudachi
Oshi mark: 🧚🍂

✨---------✨
【Follow Lazulight!】
Elira: https://www.youtube.com/channel/UCIeS...
Finana: https://www.youtube.com/channel/UCu-J...
Lazulight Original Song - Diamond City Lights (Official MV): https://youtu.be/ZnP0cKNPE04

NIJISANJI:

【NIJISANJI Official YouTube (EN)】 https://www.youtube.com/channel/UC-JS...
【Reddit】 https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
【Official NIJISANJI Site】 https://www.nijisanji.jp/en/members
【Official ANYCOLOR Site】 https://www.anycolor.co.jp/

✨---------✨

#NIJISANJIEN #NIJISANJI #NIJISANJI_EN #LazuLight
関連動画